متن آهنگ آواز چهارگاه سینا سرلک

متن آهنگ آواز چهارگاه سینا سرلک

محتوا آهنگ آواز چهارگاه به همراه موزیک

دانلود آهنگ سینا سرلک به نام آواز چهارگاه

متن آهنگ مجنون زمانه سینا سرلک

Text Music Sina Sarlak Avaze Chahargah

سینا سرلک به نام آواز چهارگاه

تا صورت زیبا ها ها تو

از پرده عیان شد

ها ها ها هاها

یک باره پری یک باره پری

از نظر خلق نهان شد

ها ها هاها

ها ها ها ها هـــــــــــــــــــــــــــــــا هاهاهاها

هاهاهاهاهاهاهاها هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ها ها امـــــــــــــــــــــــــــان

تکست آهنگ آواز چهارگاه سینا سرلک

گر مطرب و شاخ تویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

رقص توان کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

گر مطرب و شاخ تویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

رقص توان کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

ور ساقیه مشتـــــــــــــــــاق تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویی

ور ساقیه مشتـــــــــــــــــاق تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویی

مست توان شد

ها ها ها هاهاهاهاهاهاهاها هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ آواز چهارگاه سینا سرلک اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.

متن آهنگ آواز چهارگاه سینا سرلک

متن آهنگ آواز چهارگاه سینا سرلک

محتوا آهنگ آواز چهارگاه به همراه موزیک

دانلود آهنگ سینا سرلک به نام آواز چهارگاه

متن آهنگ مجنون زمانه سینا سرلک

Text Music Sina Sarlak Avaze Chahargah

سینا سرلک به نام آواز چهارگاه

تا صورت زیبا ها ها تو

از پرده عیان شد

ها ها ها هاها

یک باره پری یک باره پری

از نظر خلق نهان شد

ها ها هاها

ها ها ها ها هـــــــــــــــــــــــــــــــا هاهاهاها

هاهاهاهاهاهاهاها هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ها ها امـــــــــــــــــــــــــــان

تکست آهنگ آواز چهارگاه سینا سرلک

گر مطرب و شاخ تویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

رقص توان کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

گر مطرب و شاخ تویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

رقص توان کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

ور ساقیه مشتـــــــــــــــــاق تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویی

ور ساقیه مشتـــــــــــــــــاق تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویی

مست توان شد

ها ها ها هاهاهاهاهاهاهاها هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ آواز چهارگاه سینا سرلک اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.